eakpai47

ต่อท่อประปาเชียงใหม่ ,วางแทงค์สำรองน้ำ,กักเก็บน้ำไว้ใช้ตอนน้ำประปาไม่ไหล,น้ำไหลอ่อน ติดตั้งท่อประปา ,รับวางระบบแทงค์น้ำ,รับวาง ทแงค์น้ำ เชียงมใหม่