การติดตั้งฝ้าเพดาน การยิงแผ่นเพดาน

การขึ้นโครงฝ้าเพดาน การติดตั้งแผ่น การยิงแผ่นฝ้าเพดานบนโครง

การทำหลุมฝ้าเพดานแบบเหลี่ยม การทำมุมฉาก

การติดตั้งฝ้าเพดานนั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่นการทำหลุมเป็นแบบเหลี่ยม ทำหลุมเป็นวงกลม การทำหลุมฝ้าแบบวงรี หรือการทำหลุมหลายๆชั้นซ้อนๆกัน