สวนหญ้าหวาน เชียงใหม่

สวนหญ้าหวาน เชียงใหม่

สวนหญ้าหวานปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี ทุกกระบวนการผลิตหญ้าหวานตั้งแต่การเตรียมต้นกล้า เตรียมดินพื้นที่เพาะปลูก ความสูงของพื้นที่เพาะปลูก มีความสำคัญต่อการให้ผลผลิตหญ้าหวานเป็นอย่างมากหญ้าหวานเมื่อลงแปลงเสร็จ จะมีอายุการเก็นเกี่ยวที่ยาวนาน คือปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้หลายปี แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการบำรุงลำต้น ใส่ปุ๋ยคอก มูลสัตว์ต่างๆสามารถใส่ได้ทั้งนั้น การตกแต่งต้นหลังการเก็บเกี่ยวเสร็จ เรียกว่าการทำสาวต้นหญ้าหวาน การทำแบบนี้ก็จะไม่ต้องปลูกขึ้นมาใหม่ หญ้าหวานจะแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาใหม่รวมไปถึงการแตกหน่อเพิ่มเติม ถ้าบำรุงดีๆ สามารถให้ผลผลิตดีกว่าครั้งแรกอีก ดังนั้น การปลูกหญ้าหวานคนที่ปลูกจะต้องมีประสบการณ์ และความชำนาญในการปลูกพอสมควร